SOCIALA

 • Oživitev akcije »DARUJMO S SRCEM« (na ta način smo od leta 2007 do leta 2012, podelili cca. 350.000,00 EUR finančne pomoči, s katero smo ljudem ponovno vrnili vsaj malo ponosa in dostojanstva, ki si ga zasluži vsak človek).
 • Priprava programa za reševanje stanovanjskega problema mladih in mladih družin, v sodelovanju z vsemi deležniki na področju mladine.
 • Priprava programa pomoči ogroženim družinam, starejšim občanom in invalidom.
 • Ustanovitev Urada za starejše.
 • Zagotavljanje sredstev za socialne transferje (letovanje otrok in mladostnikov, »socialna kuhinja«, zavetišče za brezdomce, varna hiša, materinski dom, center za preprečevanje odvisnosti, enkratna denarna pomoč novorojenčkom, prehrana novorojenčkov).
 • Zagotavljanje neprofitnih stanovanj in subvencioniranje najemnin.
 • Zagotavljanje zadostnega števila kapacitet za institucionalno varstvo starejših.

INVALIDI

 • Prilagoditev javnih sanitarij za invalide.
 • Odprava arhitektonskih ovir.
 • Spodbujanje in krepitev zaposlitve in izobraževanj za invalide.
 • Taktilne oznake za slepe in slabovidne.

GOSPODARSTVO

 • Reorganizacija MRA, ki mora postati generator razvoja malega gospodarstva in podjetništva v Mariboru in okolici, ter nuditi gospodarstvu pomoč pri pridobivanju sredstev (informacije o javnih razpisih, pomoč pri pripravi vlog).
 • Odpiranje novih delovnih mest s pomočjo evropskih projektov.
 • Komunalna ureditev občinskih zemljišč in priprava ter sprejem ustreznih prostorskih aktov.
 • Okrepitev službe za pridobivanje sredstev iz javnih razpisov, strokovna priprava na javne razpise.

TURIZEM

 • Uresničitev ciljev Maribora, kot gonilo razvoja turističnega sektorja v tem delu Slovenije pomeni ključno diverzifikacijo, usmerjeno v povezovanje obstoječih in razvoj novih turističnih produktov in proizvodov ter njihovo učinkovito pozicioniranje na obstoječih in nujno tudi na novih ciljnih trgih.
 • Občina mora s svojimi razvojnimi strategijami graditi mejnike in biti trdni steber za razvoj turizma z vzdržnim urejanjem javne turistične in druge infrastrukture. Kreirati mora prostorske načrte in vizijo mesta vzporedno s hitro spreminjajočim trendom na področju turizma in podpirati vse iniciative, ki gradijo v luči turistične prepoznavnosti mesta in širše regije.
 • Naše načelo: Politika ne ustvarja turističnega prometa, politika je podporno okolje hitro razvijajočemu in uspešnemu turizmu ter s turizmom povezanimi dejavnostmi.
 • Oživitev mestnega jedra, spodbujanje letnega in zimskega turizma, ureditev parkirišč za avtobuse in avtodome.

ŠPORT

 • Vzpostavitev rednega financiranja in vzdrževanje Javnega zavoda Športni objekti Maribor.
 • Rekonstrukcija športnih objektov (temeljite obnove in energetska sanacija).
 • Oživitev Pohorja (zimske in letne sezone) s potrebno infrastrukturo.
 • Revitalizacija Mariborskega otoka, kopališča na Dravi.
 • bela knjiga ŠPORTA

ZDRAVSTVO

 • Izgradnja zdravstvenega doma Dr. Adolfa Drolca na Teznu.
 • Izgradnja novih zdravstvenih ambulant na Jezdarski ulici.

KULTURA

 • Izgradnja sodobne Mariborske knjižnice na Rotovškem trgu.
 • Priprava programa razvoja kulture v Mestni občini Maribor z vključevanjem vseh deležnikov v kulturi.
 • Izgradnja nove Umetnostne galerije Maribor.

OKOLJE IN PROMET

 • Ureditev obrežja reke Drave (od Mariborskega otoka do Malečnika).
 • Nabava novih, okolju prijaznih avtobusov elektrika, hibrid, CNG (s subvencijo EKO sklada).
 • Energetska sanacija osnovnih šol, vrtcev in javnih stavb (s subvencijo EKO sklada).
 • Obnova kanalizacije, vodovoda, plinovoda in vročevoda.
 • Zagotovitev sredstev za pospešeno obnovo kanalizacijskega omrežja (evropska sredstva).
 • Izgradnja južne obvoznice (državna sredstva).
 • Uvedba sistema Park & Ride (ureditev potrebnih parkirišč na vpadnicah v mesto).
 • Izvedba podzemnih komunalnih zbirališč odpadkov.
 • Izgradnja parkirnih hiš (Glavni trg, Ljudski vrt, Slomškov trg).

KOMUNALA

 • Zagotovitev namenskih sredstev za obnove in preplastitve občinskih cest z ustrezno komunalno ureditvijo.
 • Nadaljevanje urejanja kolesarskih poti.

PARKI

 • Ureditev ustrezne površine za male živali – park za male živali (za sprehode, za druženja s hišnimi ljubljenčki).
 • Izgradnja nove ustanove Akvarij – terarij Maribor.
 • Revitalizacija mestne promenade in pomladitev mestnega parka.
 • Ureditev pohodne poti na Piramido z razgledno točko.
 • Sanacija mestnih ulic z zasaditvijo novih dreves.
 • Povečanje števila otroških igrišč na prostem, v mestnih četrteh in krajevnih skupnostih.

PODEŽELJE

 • Spodbujanje razvoja podeželja.
 • Spodbujanje k čim večjem številu mladih prevzemnikov kmetij.
 • Zavzemanje za zmanjšanje razlik med mestom in podeželjem.
 • Nadaljnji razvoj podeželja in njegove komunalne infrastrukture.
 • Pospeševanje razvoja turizma na kmetijah, ki bo kot dopolnilna dejavnost povečala dohodek kmetij.

MESTNO JEDRO

 • Obnova Koroške ceste in Glavnega trga (prednost pred individualnim prometom imajo pešci, kolesarji in javni mestni promet).
 • Obnova trgov.
 • Ureditev nabrežja reke Drave z ureditvijo mostu čez reko Dravo in dvigalom za invalide ob Starem mostu.

JAVNA PODJETJA IN ZAVODI

 • Pregled finančnega stanja javnih podjetij v lasti Mestne občine Maribor in povzemanje ustreznih ukrepov, glede na ugotovitve.
 • Vzpostavitev transparentnega in gospodarnega poslovanja javnih podjetij.
 • Povečanje sredstev za delovanje gasilske službe.